شعبه کرج:

کرج ،کمربندی مهرشهر ، بعد از چمن ۳ ، خیابان ۳۳۵ ، پلاک ۲۴۴/۱
 0000 342 263 98+
857 88 119 936 98+
 info@atisalon.com

شعبه امارات:

خیابان سیتی سنتر- خیابان 12 - پلاک 221

 40 73 111 152 97+
 info@atisalon.com